หลักสูตรอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา   อุตสาหกรรม
สาขาวิชา      ช่างยนต์
รหัส  11106
หลักสูตร   เครื่องยนต์แก๊สโซลีน  หลักสูตร  200  ชั่วโมง
                 Gasoline Engine Course
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน หน้าที่ ระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
2. เพื่อให้มีความสามารถ ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดี ในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ สะอาด ประณีต ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะหลักสูตร
สามารถเข้าใจงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
รายชื่อวิชาที่สอน
รหัสวิชา  11106-01     ชื่อวิชาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน         200  ชั่วโมง

ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม
สาขาวิชา      ช่างยนต์
รหัสหลักสูตร 11114        
หลักสูตร  เครื่องจักรยานยนต์   หลักสูตร  200  ชั่วโมง
          Motorcycle Engine Course
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
1. มีความรู้ในงานเครื่องจักรยานยนต์
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานเครื่องจักรยานยนต์
3.มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานเครื่องจักรยานยนต์ด้วย

ความรับผิดชอบและปลอดภัย
4.สามารถนำความรู้หรือทักษะปฏิบัติงานเครื่องจักรยานยนต์ไป

ใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบอาชีพ
สมรรถนะหลักสูตร
สามารถปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรยานยนต์ มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานเครื่องจักรยานยนต์ด้วยความรับผิดชอบและ

ปลอดภัยและนำความรู้หรือทักษะปฏิบัติงานเครื่องจักรยานยนต์ไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันหรือประกอบอาชีพ
รายชื่อวิชา/งานที่สอน
รหัสวิชา  11114-01 ชื่อวิชาความรู้เบื้องต้นเครื่องจักรยานยนต์ 21  ชั่วโมง
รหัสวิชา  11114-02 ชื่อวิชาเครื่องจักรยานยนต์      164 ชั่วโมง
รหัสวิชา  11114-03  ชื่อวิชาความรู้ในการประกอบอาชีพ ช่างเครื่องจักรยานยนต์ 15 ชั่วโมง

ประเภทวิชา   อุตสาหกรรม
สาขาวิชา      ไฟฟ้ากำลัง
รหัสหลักสูตร  11307       
หลักสูตร  ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน  หลักสูตร 200 ชั่วโมง
         Electrical Heating Device Repairing Course
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า โครงสร้างและหลักการทำงาน การเขียนแบบไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้า การใช้งานเครื่องวัดทางไฟฟ้า และการใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้า สำหรับงานซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ ความร้อน
๒. มีทักษะเกี่ยวกับ งานเขียนแบบ งานต่อวงจรไฟฟ้า  งานใช้เครื่องมือวัด  งานเครื่องมือช่างไฟฟ้า งานถอดประกอบ งานตรวจสอบข้อบกพร่อง งานแก้ไขข้อบกพร่อง งานทดสอบการใช้งาน งานบำรุงรักษา สำหรับงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน
๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะหลักสูตร
สามารถเขียนเขียนแบบไฟฟ้า ต่อวงจรไฟฟ้า  ใช้เครื่องมือวัด  เครื่องมือช่างไฟฟ้า ถอดประกอบ ตรวจสอบข้อบกพร่อง แก้ไขข้อบกพร่อง ทดสอบการใช้งาน บำรุงรักษา สำหรับงานซ่อมเตารีดไฟฟ้า  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ โดยปฏิบัติได้อย่างถูกต้องปลอดภัย  ตามใบงานที่กำหนดให้ปฏิบัติ  มีความรู้ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่หลักสูตรกำหนด  และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา อดทน สะอาด ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม
รายชื่อวิชาที่สอน
รหัสวิชา11307-01ชื่อวิชาการปฏิบัติงานไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับ 36 ชั่วโมง                    
รหัสวิชา  11307-02ชื่อวิชาการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน         164  ชั่วโมง

ประเภท         วิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา      อิเล็กทรอนิกส์
รหัส  11206
หลักสูตร ช่างโทรทัศน์ชั้นต้น                           หลักสูตร  200  ชั่วโมง
          Basic Television Technicians Course
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
1. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์ สัญญาณดาวเทียม การทำงานของวงจรเครื่องรับโทรทัศน์ ดาวเทียม และงานบริการอิเล็กทรอนิกส์
2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัด ทดสอบการทำงานของวงจรเครื่องรับโทรทัศน์ ดาวเทียม วิเคราะห์อาการเสีย งานบริการ และการติดตั้งจานรับดาวเทียม
3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบครอบ ปลอดภัยและมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
4. สามารถนำความรู้และทักษะวิชาชีพไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือประกอบอาชีพได้
สมรรถนะหลักสูตร
สามารถเข้าใจเกี่ยวกับช่างโทรทัศน์ขั้นตอน
รายชื่อวิชาที่สอน
รหัสวิชา  11206-01ชื่อวิชาเครื่องรับโทรทัศน์                        90  ชั่วโมง
รหัสวิชา  11206-02ชื่อวิชาการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม   38  ชั่วโมง
รหัสวิชา  11206-03ชื่อวิชางานบริการอิเล็กทรอนิกส์                72  ชั่วโมง

ประเภทวิชา   อุตสาหกรรม
สาขาวิชา      ช่างไฟฟ้ากำลัง
รหัส  11312
หลักสูตร  การควบคุมมอเตอร์                      หลักสูตร  200  ชั่วโมง
                Motor Controlling Course
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแบบไฟฟ้า การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า   การใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้าการเดินสายในรางพลาสติกแบบโปร่ง วงจรควบคุมการเริ่มเดิน วงจรการควบคุมความเร็ว วงจรควบคุมแบบเรียงลำดับ วงจรกลับทิศทางการหมุน วงจรสตาร์ทมอเตอร์สตาร์-เดลต้าการป้อนคำสั่งข้อมูลวงจรการใช้งานควบคุมมอเตอร์
๒. มีทักษะเกี่ยวกับการเขียนแบบไฟฟ้า การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าการใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้างานเดินสายในรางพลาสติกแบบโปร่ง วงจรควบคุมการเริ่มเดิน วงจรการควบคุมความเร็ว วงจรควบคุมแบบเรียงลำดับ
วงจรกลับทิศทางการหมุน วงจรสตาร์ทมอเตอร์สตาร์-เดลต้าการป้อนคำสั่งข้อมูลวงจรการใช้งานควบคุมมอเตอร์
๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความปลอดภัย ละเอียดรอบครอบ ความประณีต ความประหยัด ความอดทน ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความสะอาด ความเป็นระเบียบ
สมรรถนะหลักสูตร
สามารถ เขียนแบบไฟฟ้า ใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า ต่อวงจรไฟฟ้าใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้า เดินสายในรางพลาสติกแบบโปร่ง ต่อวงจรควบคุมการเริ่มเดิน ต่อวงจรการควบคุมความเร็ว ต่อวงจรควบคุมแบบเรียงลำดับ ต่อวงจรกลับทิศทางการหมุน ต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์สตาร์-เดลต้า ป้อนคำสั่งข้อมูลวงจรควบคุมมอเตอร์
รายชื่อวิชาที่สอน
รหัสวิชา  11312-01ชื่อวิชาไฟฟ้าทั่วไปสำหรับงานเครื่องกลไฟฟ้า  45  ชั่วโมง
รหัสวิชา  11312-02ชื่อวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 135  ชั่วโมง
รหัสวิชา  11312-03การโปรแกรมและควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น    20  ชั่วโมง

ประเภทวิชา   อุตสาหกรรม
สาขาวิชา  ช่างไฟฟ้ากำลัง
รหัส  11310
หลักสูตร    เครื่องปรับอากาศ                       หลักสูตร  200  ชั่วโมง
                Air Conditioner Course
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
1. ความรู้ เข้าใจ หลักการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานเครื่องปรับอากาศ
3. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ มีวินัยความรับผิอชอบ ตรงต่อเวลา ประหยัด คำนึงถึงความปลอดภัย
4. สามารถนำความรู้  ทักษะ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพ
สมรรถนะหลักสูตร
สามารถเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ
รายชื่อวิชาที่สอน                                   
รหัสวิชา  11310-01 ชื่อวิชาไฟฟ้าทั่วไป                            30  ชั่วโมง
รหัสวิชา  11310-02 ชื่อวิชาอุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศ36   ชั่วโมง
รหัสวิชา  11310-03 ชื่อวิชาเครื่องปรับอากาศ                     134  ชั่วโมง

ประเภทวิชา   อุตสาหกรรม
สาขาวิชา      ช่างยนต์
รหัส  11112
หลักสูตร       ไฟฟ้ารถยนต์                      หลักสูตร  200  ชั่วโมง
                Automobile Electrical System Course
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
๑. เข้าใจหลักการทำงานของระบบไฟฟ้า
๒. ใช้เครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบของระบบไฟฟ้ารถยนต์
๓. ถอดประกอบและตรวจสภาพของระบบไฟฟ้ารถยนต์
4. บริการ บำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องของระบบไฟฟ้ารถยนต์
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน รับผิดชอบประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะหลักสูตร
สามารถเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้ารถยนต์
รายชื่อวิชาที่สอน
รหัสวิชา  11112-01ชื่อวิชาไฟฟ้ารถยนต์                          200  ชั่วโมง

ประเภทวิชา    อุตสาหกรรม
สาขาวิชา      ช่างยนต์
รหัสหลักสูตร 11115        
หลักสูตร ไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์ หลักสูตร200 ชั่วโมง
                Motorcycle Power Suspension and Brake Course
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
1. มีความรู้ในงานไฟฟ้าจักรยานยนต์
2. มีความรู้ในงานรองรับน้ำหนัก และห้ามล้อจักรยานยนต์
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานไฟฟ้าจักรยานยนต์
4. มีทักษะในการปฏิบัติงานรองรับน้ำหนัก และห้ามล้อจักรยานยนต์
5. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานไฟฟ้า รองรับน้ำหนัก และห้ามล้อจักรยานยนต์ ด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัย
6. สามารถนำความรู้หรือทักษะงานปฏิบัติงานไฟฟ้า รองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบอาชีพ
สมรรถนะหลักสูตร
      สามารถปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า รองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์ มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานไฟฟ้า รองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์ด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัย และนำความรู้หรือทักษะปฏิบัติงานไฟฟ้า รองรับน้ำหนักและห้ามล้อจักรยานยนต์ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบอาชีพ
รายชื่อวิชา/งานที่สอน

รหัสวิชา11115-01ชื่อวิชาความรู้เบื้องต้นไฟฟ้าจักรยานยนต์  21  ชั่วโมง
รหัสวิชา11115-02ชื่อวิชาไฟฟ้าจักรยานยนต์                  90  ชั่วโมง
รหัสวิชา11115-03ชื่อวิชาระบบรองรับน้ำหนัก บังคับเลี้ยว ห้ามล้อและส่งกำลัง    74  ชั่วโมง
รหัสวิชา1111504ชื่อวิชาความรู้ในการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้ารองรับน้ำหนักและ ห้ามล้อจักรยาน   15  ชั่วโมง

ประเภทวิชา    อุตสาหกรรม
สาขาวิชา       ช่างไฟฟ้ากำลัง
รหัส  11305
หลักสูตร       เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร              หลักสูตร  200  ชั่วโมง
Indoor Electrical Devices Installation and Electric Wiring Course
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
2. มีทักษะเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
3. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ มีวินัย
ความรับผิอชอบ ตรงต่อเวลา ประหยัด คำนึงถึงความปลอดภัย
4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
สามารถเข้าใจเกี่ยวกับเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร 
รายชื่อวิชาที่สอน
รหัสวิชา11305-01ชื่อวิชาไฟฟ้าทั่วไป                  30  ชั่วโมง
รหัสวิชา11305-02ชื่อวิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร150  ชั่วโมง
รหัสวิชา11305-03ชื่อวิชาการประมาณราคาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร 20  ชั่วโมง

ประเภทวิชา   อุตสาหกรรม
สาขาวิชา      อิเล็กทรอนิกส์
รหัส                    11208
หลักสูตรช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่                        หลักสูตร  200  ชั่วโมง
                Mobile Phone Technicians Course
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
๑.มีความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อม โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่การบริการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่
๒.ทักษะในงานปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ การบริการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่
๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัยและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
๔. สามารถนำความรู้และทักษะวิชาชีพไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือประกอบอาชีพได้
สมรรถนะหลักสูตร
สามารถปฏิบัติงานใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ การบริการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัยและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพนำความรู้และทักษะวิชาชีพไปใช้ในชีวิต ประจำวัน หรือประกอบอาชีพได้
รายชื่อวิชาที่สอน
รหัสวิชา11208-01  ชื่อวิชาซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่เบื้องต้น        56  ชั่วโมง
รหัสวิชา11208-02 ชื่อวิชาปฏิบัติงานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่    72   ชั่วโมง
รหัสวิชา11208-03  ชื่อวิชางานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่          72  ชั่วโมง

ประเภทวิชา   อุตสาหกรรม
สาขาวิชา      ช่างไฟฟ้ากำลัง
รหัส 11311
หลักสูตรการพันมอเตอร์                            หลักสูตร  200  ชั่วโมง
                Motor Winding Course
จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้
๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
๒. มีทักษะในการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความปลอดภัย ละเอียดรอบครอบ ความประณีต ความประหยัด ความอดทน ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความสะอาด ความเป็นระเบียบ
๔. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบอาชีพ
สมรรถนะหลักสูตร
สามารถเขียนแบบไฟฟ้า ใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า ต่อวงจรไฟฟ้า ใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้า เตรียมอุปกรณ์ในงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ตรวจซ่อม ถอดประกอบ พันขดลวด ทดสอบมอเตอร์ บำรุงรักษามอเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส แบบสปลิทเฟสมอเตอร์ คาปาซิเตอร์มอเตอร์ ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์  รีพัลชั่นมอเตอร์    เช็ดเด็ดโพลมอเตอร์ และ 3 เฟส แบบโรเตอร์กรงกระรอก
รายชื่อวิชาที่สอน
รหัสวิชา11311-01ชื่อวิชาไฟฟ้าทั่วไปสำหรับงานเครื่องกลไฟฟ้า  45  ชั่วโมง
รหัสวิชา11311-02ชื่อวิชาซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ          155  ชั่วโมง

ประเภทวิชา    อุตสาหกรรม
สาขาวิชา       ช่างไฟฟ้ากำลัง
รหัส 11309
หลักสูตร เครื่องทำความเย็น                 หลักสูตร  200  ชั่วโมง
                Cooling Circulator Course
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
1. มีความรู้ เข้าใจ หลักการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องทำความเย็น
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานเครื่องทำความเย็น
3. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ มีวินัย
ความรับผิอชอบ ตรงต่อเวลา ประหยัด คำนึงถึงความปลอดภัย
4. สามารถนำความรู้  ทักษะ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพ
สมรรถนะหลักสูตร
สามารถเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องทำเย็น
รายชื่อวิชาที่สอน
รหัสวิชา11309-01ชื่อวิชาไฟฟ้าทั่วไป                              30  ชั่วโมง
รหัสวิชา11309-02ชื่อวิชาอุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็น 36  ชั่วโมง
รหัสวิชา11309-03ชื่อวิชาเครื่องทำความเย็น                      134  ชั่วโมง