โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

(อาทร สังขะวัฒนะ)

 

ประวัติความเป็นมา      

ชื่อเดิมคือโรงเรียนสารพัดช่างกรุงเทพมหานคร (อาทร  สังขะวัฒนะ) เป็นโรงเรียนในสังกัดงานการศึกษาพิเศษ กองโรงเรียน สำนักการศึกษา  ซึ่งมี นายวรพจน์  พุ่มพวง เป็นครูใหญ่คนแรก การตั้งโรงเรียนครั้งแรกได้รับการสมทบทุนจาก นายอาทร  สังขะวัฒนะ  ขณะนั้นเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2519  เปิดสอน 2  แผนกช่าง คือ  ช่างยนต์ , ช่างเสื้อสตรี หลักสูตรระยะสั้น 5 เดือน เรียนวันละ 3 ชั่วโมง เปิดสอน 2 รอบ รอบเช้า 9.00 – 12.00 น. รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น. 
ปี พ.ศ. 2520 เปิดสอนช่างวิทยุโทรทัศน์ หลักสูตรระยะสั้น 5 เดือน เรียนวันละ  3 ชั่วโมง  เปิดสอน 2 รอบ  รอบเช้า 9.00 – 12.00 น.  รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น. 
ปี พ.ศ. 2521 เปิดสอนช่างไฟฟ้า หลักสูตรระยะสั้น 5 เดือน เรียนวันละ  3 ชั่วโมง  เปิดสอน 2 รอบ  รอบเช้า 9.00 – 12.00 น.  รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น. 
ปี พ.ศ. 2522 เปิดสอนช่างเสริมสวยสตรี  หลักสูตรระยะสั้น 5 เดือน  เรียนวันละ  3 ชั่วโมง  เปิดสอน 2 รอบ  รอบเช้า 9.00 – 12.00 น.  รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น. 
ปี พ.ศ. 2528 เปิดสอน  รอบค่ำ  โดยใช้หลักสูตรระยะสั้น  3 เดือน  เรียนวันละ  3 ชั่วโมง  ตั้งแต่เวลา  17.00 – 20.00 น.  โดยมีเวลาเรียน 180 ชั่วโมง  เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อ 1 ตุลาคม  2528  มีนายวรพจน์   พุ่มพวง   เป็นอาจารย์ใหญ่  
ปี พ.ศ. 2529 เปิดสอนงานบ้านและโภชนาการ  หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน  เรียนวันละ  3 ชั่วโมง  เปิดสอน  รอบเช้า 9.00 – 12.00 น. รับผู้เรียนรุ่นละ 30  คน
ปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครย้ายจากสำนักการศึกษา มาสังกัดฝ่ายการศึกษาอาชีพ  กองส่งเสริมอาชีพ  สำนักพัฒนาชุมชน
ปี พ.ศ. 2548 สำนักพัฒนาชุมชนเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักพัฒนาสังคม ปัจจุบัน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) สังกัดกองส่งเสริมอาชีพ ฝ่ายการศึกษาอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม
ปี พ.ศ. 2549 เปิดสอนวิชาแจ๊สแดนซ์ ศิลปะประดิษฐ์ สนทนาภาษาอังกฤษ และลีลาศ หลักสูตรระยะสั้น 75 ชั่วโมง เรียนวันละ 3 ชั่วโมง เปิดสอน รอบค่ำ 17.00 – 20.00 น. 
ปี พ.ศ. 2553 เปิดสอนวิชาช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ หลักสูตรระยะสั้น 75 ชั่วโมง  เรียนวันละ  3 ชั่วโมง  เปิดสอน รอบค่ำ 17.00 – 20.00 น. 
ปี พ.ศ. 2554 เปิดสอนวิชาติดตั้งแก๊สรถยนต์  หลักสูตรระยะสั้น 150 ชั่วโมง  เรียนวันละ  3 ชั่วโมง  เปิดสอน รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เปิดสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ๒๐๐ ชั่วโมง ๓ รอบ รอบเช้า – รอบบ่าย และรอบค่ำ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เปิดสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ๒๐๐ ชั่วโมง ๓ รอบ รอบเช้า – รอบบ่าย และรอบค่ำ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เปิดสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ๒๐๐ ชั่วโมง ๓ รอบ รอบเช้า – รอบบ่าย และรอบค่ำ

1.อัตลักษณ์ (Identity)

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมวินัย ใส่ใจบริการ

2.เอกลักษณ์ ( Uniqueness )

เลิศความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม

3.ปรัชญา (Philosophy)

ฝึกอาชีพเป็นเลิศ ประเสริฐคู่คุณธรรม นำความรู้ คู่ระเบียบวินัย สู่ชุมชนและสังคม

4.วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งให้วิชาการก้าวไกล  ใส่ใจการดำเนินงานของโรงเรียน  พากเพียรสร้างคุณภาพทางการศึกษาวิชาชีพ  สู่ชุมชนและสังคม

5. พันธกิจ (Mission)
1.  ผลิต พัฒนาฝีมือแรงงานและยกระดับการศึกษาวิชาชีพ และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
2.  ให้ความรู้และส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชนตามความชำนาญการด้านวิชาชีพ
3.  เป็นศูนย์สารสนเทศตลาดแรงงาน และพัฒนาการประกอบอาชีพอิสระและตลาดแรงงาน

4.อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

5.ส่งเสริมการบริหาร การจัดการ การอาชีพอิสระแก่ชุมชน

6.ส่งเสริมให้บริการชุมชนตามนโยบายสำคัญของสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร