ผู้บริหารสถานศึกษา

นางวัชรี เพชรคง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นาวสาววิไรพร เสาวภา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

 

นางดวงดาว บุญกอง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

 

ข้าราชการครู

 

นายมานพ จันทร์ควง
นายนิรุต สายแสง
นายคมสันต์ เจริญจิต
ครูวิทยะฐานะครูชำนาญการ
ครูวิทยะฐานะครูชำนาญการ
ครูวิทยะฐานะครูชำนาญการ
วิชาจักรยานยนต์
วิชาเครื่องยนต์เบินชิน
วิชาอิเล็คทรอนิคส์

นายกรีเทพ กรีทอง
นายสุบรรณ จงรัก
นายพิพัฒน์ จ้อยเจริญ
ครูวิทยะฐานะครูชำนาญการ
ครูวิทยะฐานะครูชำนาญการ
ครูวิทยะฐานะครูชำนาญการ
วิชาช่างไฟฟ้า
วิชาเครื่องปรับอากาศ
วิชาเครื่องกลไฟฟ้า

ว่าง
นางสาวอัญชลี อฏิฐกรพันธ์
นางสาวเพชรรัตน์ ภัทรอัมพร
ว่าง
ครูวิทยะฐานะครูชำนาญการ
ครูวิทยะฐานะครูชำนาญการ
วิชาเสืี้อผ้าบุรุษ
วิชาอาหารและขนมอบ
วิชาพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์

นางลัดดา ประนอม
นางสาวนันทิชา มารแพ้
นางสาวปาลิดา ฉิมรักษ์
ครูวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูวิทยะฐานะครูชำนาญการ
ครูวิทยะฐานะครูชำนาญการ
วิชาเสื้อผ้าสตรี3
วิชาสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี1
วิชาอุสาหกรรมเสื้อผ้ายืด

นายประเสริฐศักดิ์ บุญเสริม
นางศศิมา เกตุเปลี่ยน
นายอาชาไนย์ ไทยเจริญ
ข้าราชการประจำ
ข้าราชการประจำ
ข้าราชการประจำ
วิชาตัดผมสุภาพบุรุษ
วิชาซอยผมสตรี
วิชาแต่งผมสตรี

เจ้าพนักงาน

นางสาวจุฬาลักษณ์ พุฒจีบ
นางสาวสุทิสา บุญสังข์
นางรัตนภรณ์ บุญยัง
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการประจำ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุระการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานอาคารสถานที่

นายชนะ พรมมา
นายคำภู สมนาม
นางปุณยนุช ชินทอง
ข้าราชการประจำ
ข้าราชการประจำ
ข้าราชการประจำ
เจ้าพนักงานอาคารสถานที่
เจ้าพนักงานอาคารสถานที่
เจ้าพนักงานอาคารสถานที่

 

นายบุญสม วงษ์ศรีเผือก
ข้าราชการประจำ
เจ้าพนักงานขับรถยนต์

ครูวิทยากร

นายศักดา กุญชรรักษ์
นางดาลัด ตันเจริญ
นางอรพิน ตอตระกูล
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิชาซ่อมคอมพิวเตอร์
วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ
วิชางานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม

นางสาวสุนันทา ครองบุญ

นางสาวรัชวรัญญา เลิศโรจน์ชูสิทธิ์

นายมานพ น้ารัตนกำพล
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิชาการบริการเพื่อความงาม
วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ
วิชาบาติก

นางสาวชุลิดาพา จารุตาพัชร์
นางสาวสายชล บุญศิริเอื้อเพื้อ
นางสาวนพวรรณ พุ่มเงินพวง
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
วิชาอินเตอร์เน็ตสำหรับงานธุระกิจ

 

นายประพันน์ รุจิธัมโม
วิทยากร
วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร